Harista, E. (2016) “Kesantunan Imperatif Teks Khotbah Jumat Ustaz Abu Ishaq Abdullah Nahar dalam Majalah Asy Syariah Edisi 107 : Kajian Pragmatik”, TAWSHIYAH: JURNAL SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM, 11(2), pp. 25-42. Available at: https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/taw/article/view/556 (Accessed: 12July2020).